Onbezorgd thuis wonen is: beter en veiliger thuis wonen

Voorwaarden voor vergoeding via de zorgverzekeraar


Sommige zorgverzekeraars vergoeden personenalarmering. U kunt dan een deel van de kosten vergoed krijgen. Dat kan bijvoorbeeld vanwege een medische indicatie, maar de selectiecriteria zijn vrij streng. Ook kan via de gemeente soms aanspraak gemaakt worden op een vergoeding, bijvoorbeeld voor sociale alarmering.

U kunt een vergoeding voor personenalarmering aanvragen bij uw zorgverzekering als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

De voorwaarden die de zorgverzekeraars hanteren zijn de volgende:
Lichamelijk gehandicapten kunnen aanspraak maken op vergoeding van de kosten van personenalarmering, als zij door ziekte of gebrek een verhoogd risico lopen in een noodsituatie terecht te komen.

Volgens de geldende voorwaarden is de apparatuur bestemd voor gehandicapten:

• die in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf moeten inroepen,
• EN die gedurende langere tijd op zichzelf zijn aangewezen,
• EN van wie niet kan worden verwacht dat ze in een noodsituatie de telefoon zelfstandig kunnen bedienen.

Let op: zelfs als uw huisarts een personenalarm nodig vindt of als u er baat bij heeft, betekent dit niet dat u altijd in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Ik heb toch een mobiele telefoon. Waarom zou ik dan een personenalarm aanschaffen?