Onbezorgd thuis wonen is: beter en veiliger thuis wonen

Kanttekeningen bij overheidsbeleid ouderen langer en zelfstandiger thuis

Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis en zelfstandig te laten wonen. In het rapport 'Zicht op zorggebruik' van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dit beleid tot het gewenste resultaat te leiden. Ouderen blijven langer thuis wonen. Ze maken alleen gebruik van thuiszorg als het echt niet anders kan.

Het rapport is in februari 2015 verschenen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011.

De onderzoekers keken naar de ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011.

Het SCP telde in 2011 zo’n 556.000 gebruikers van thuiszorg. In 2004 ging het nog om 532.000 mensen. De toename is volgens het SCP vooral te verklaren door het toegenomen aantal hoogbejaarde, alleenstaande ouderen.

Het maakt wel uit om wat voor huishoudens het gaat. Alleenstaanden maken meer gebruik van thuiszorg dan mensen die met anderen in huis wonen. Mensen met lage inkomens doen ook vaker een beroep op thuiszorg dan mensen met hoge inkomens.

Uitstellen
Onbezorgd thuiswonen lijkt een soortgelijke tendens in haar aanvragen voor personenalarmering te zien. Veel mensen houden thuiszorg af of stellen de aanvraag uit. Ze vragen eerder personenalarmering dan thuiszorg aan. Dit houdt tegelijkertijd in dat ze redelijkerwijs wel een keer thuiszorg nodig gaan hebben. 

Drempel over
Het lijkt erop of mensen eerst een drempel over moeten voordat ze een hulpmiddel of thuiszorg aanvragen. Is de eerste stap eenmaal gezet, dan wordt de volgende stap makkelijker. Men heeft dan immers al contact met een zorgorganisatie of leverancier van hulpmiddelen.

Belang oudere
Het overheidsbeleid kan dan wel gericht zijn op het langer thuiswonen van ouderen, maar de vraag is of dit altijd in het belang van de oudere zelf is. Het uitstellen van zorg of het aanvragen van een hulpmiddel kan ook onveiligheid en eenzaamheid in de hand werken.

Veiligheid
Jaarlijks komen duizenden ouderen om door een privé-ongeval. Op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen komen elk jaar 130.000 55-plussers met ernstig letsel terecht doordat ze zijn gevallen. 

Kwaliteit van leven en zelfstandigheid
Overigens wil het ministerie van VWS de ontwikkeling van domotica voor ouderen stimuleren. Dit gebeurt in het Europese programma Ambient Assisted Living (AAL). Het AAL-programma wil de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Daarnaast is het doel om met ICT gerichter zorg te verlenen. Aan het programma nemen 23 landen deel. De organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw voert namens VWS het AAL Programma uit in Nederland.

Eenzaamheid
Eenzaamheid verhoogt het risico op een verhoogde bloeddruk, stress en zelfs depressie. Dat betekent dat gevoelens van eenzaamheid even slecht voor de gezondheid zijn als roken. Eenzaamheid is dus een reële complicerende factor bij het langer thuis wonen waar rekening mee gehouden moet worden. 

Meer samenwerking
Thuiszorgorganisaties zouden er goed aan doen om meer samen te werken met partijen die personenalarmering leveren. Vaak kan de leverancier van het alarm een voorzetje geven als er thuiszorg nodig is. Hij heeft immers al het eerste contact met de oudere gelegd.

Bron: persbericht SCP, diverse artikelen n.a.v. persbericht over ouderen langer en zelfstandig thuis wonen

 

Senioren vaker slachtoffer brand

In Nederland vallen de laatste 5 jaar tussen de 42 en 52 branddoden per jaar. Een flink deel van de slachtoffers is ouder dan 65. Onder de 43 doden in 2014 telde de brandweer 15 ouderen. In Zuid-Holland Zuid vielen de laatste 10 jaar tien branddoden. Zes slachtoffers waren volwassen, één kind en drie 65-plus.

Hoewel het aantal oudere branddoden hier mee lijkt te vallen, vindt de brandweer in deze regio het toch de hoogste tijd om actie te ondernemen. "Het is beter om het vooraf te tackelen, dan achteraf te moeten blussen,'' zegt Marco Troost, bureauhoofd Brandveilig Leven bij de brandweer Zuid-Holland Zuid.

Volgens de brandweer vormen senioren een kwetsbare groep die de komende jaren groeit. "Bovendien blijft deze groep, onder wie dementerenden, door veranderingen in de zorg langer zelfstandig wonen.''
Volgens Troost is het tijd voor extra maatregelen. Behalve het waarschuwen van ouderen, richt de brandweer zich specifiek op zorginstellingen. Zo zijn er bijeenkomsten voor thuiszorgmedewerkers. "Die zijn onze ogen en oren. Wij kunnen niet bij iedereen achter de deur kijken.''

Ook worden leidinggevenden in de zorg en wethouders op de gevaren gewezen. René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie, onderstreept het belang van de actie, die ook landelijk de aandacht heeft. "Als we niets doen, dan loopt het aantal doden onder senioren de komende jaren enorm op: van 7 naar 24 procent.'' Hagen noemt `mindere mobiliteit' van ouderen als oorzaak. Troost deelt die gedachte. "Ouderen zijn minder zelfredzaam. Een woning staat binnen drie minuten vol met rook. Mensen met een rollator zijn niet zo snel het huis uit.''

Ook het brandweerkorps in het Land van Heusden en Altena vraagt aandacht voor de kwestie. Zelfstandig wonende 65-plussers krijgen daar sinds kort op lunchbijeenkomsten (Broodje Brandweer) tips voor een veilige woonomgeving.

"Ouderen zijn minder zelfredzaam. Een woning staat binnen 3 minuten vol met rook."

Bron: Algemeen Dagblad, 27 oktober 2014


Geef senioren een veilig gevoel

Een goed beveiligingssysteem thuis zal ouderen zich wellicht veiliger laten voelen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van Plus Magazine naar het gevoel van veiligheid.

Het seniorenblad ondervroeg 850 mensen. Daaruit blijkt dat een gevoel van onveiligheid voor een deel het leven van senioren bepaalt. Zo doet 60 procent ‘s avonds de deur niet meer open. Meer dan de helft installeerde buitenverlichting en extra sloten. Eén op de drie gaat ‘s avonds de deur niet meer uit.

Het gevoel van onveiligheid heeft te maken met angst. De helft van de ondervraagde Plus-lezers voelt zich meerdere keren per maand onveilig. Meer dan een kwart van hen die criminaliteit vrezen, is bang voor een roofoverval thuis. Op straat voelt 55 procent zich niet veilig.

26 maart 2013

 

Forse stijging dodelijke valongevallen bij ouderen verwacht

Uit onderzoek van Veiligheid.nl blijkt dat mensen boven 65 jaar na een ongelukkige val steeds vaker overlijden.

Veiligheid.nl pleit ervoor om te investeren in langer zelfstandig wonen:

"Het beleid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Helaas is het gevolg van een valongeval, bijvoorbeeld na een heupfractuur, vaak dat een oudere dit niet meer kan. De Rijksoverheid, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de handen ineen slaan om effectieve valpreventie op grote schaal en op maat in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld via meer capaciteit en deskundigheid in de eerste lijnszorg. Tegelijk dienen innovaties op het gebied van domotica echt in gebruik te worden genomen."

Plusonline.nl besteedt ook aandacht aan het onderwerp en geeft adviezen hoe mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. In de toekomst worden hulpmiddelen als personenalarmering hierbij steeds belangrijker.

12 maart 2013